Bộ phận Đánh giá và Cho điểm của IFIA

Đánh giá IFIA và bộ phận chấm điểm được phát triển dựa trên Đánh giá Định kỳ Chung (UPR), giúp dễ dàng tiếp cận thông tin về các phát minh và đổi mới của từng quốc gia cụ thể thu được từ các hoạt động và thành tựu của các thành viên IFIA quốc tế, bao gồm: 

- tổ chức triển lãm sáng chế quốc tế dưới sự bảo trợ của IFIA 

- thúc đẩy và phổ biến văn hóa phát minh và đổi mới 

- tham gia các sự kiện quốc tế của IFIA 

- đóng góp cho các dự án quốc tế của IFIA 

Công cụ này nhằm mục đích nâng cao nhận thức về văn hóa phát minh và đổi mới bắt nguồn từ các cơ chế này và tại các quốc gia hỗ trợ, các tổ chức quốc gia, các tổ chức xã hội dân sự và các đối tác của IFIA trong việc thực hiện. Chỉ số cho phép người dùng tìm hiểu về các hoạt động toàn cầu trong lĩnh vực phát minh và đổi mới và để xem họ đã phát triển như thế nào trong những năm qua.

Tính năng độc đáo của Chỉ mục là cho phép người dùng truy cập và tìm kiếm các đề xuất UPR và vị trí của Bang được xem xét.

Đánh giá phát minh của Ban giám khảo, iCAN 2019
trống
Majid ELBOUAZZAOUI, Giám đốc bộ phận
Đánh giá các phát minh của Ban giám khảo Liên hoan sáng chế quốc tế Thung lũng Silicon

Các thành viên FIA được mời điền vào các biểu mẫu dưới đây và gửi đến:

Các biểu mẫu có liên quan

trống
Mẫu tổ chức sự kiện IFIA
trống
trống
Mẫu hoạt động của thành viên IFIA
trống
Mẫu hoạt động quốc gia IFIA
trống
Mẫu người tham gia sự kiện IFIA
trống
Báo cáo đánh giá IFIA