Đại hội IFIA

Như được phân định trong các Điều lệ của IFIA, các Đại hội được tổ chức ở các quốc gia khác nhau để khám phá các vấn đề quan trọng trong vương quốc của IFIA và thúc đẩy sự quan tâm trong việc giải quyết các vấn đề giữa các thành viên. Tất cả các thành viên có quyền tham dự đại hội và cung cấp các giải pháp hiệu quả để thúc đẩy hiệu quả của các hoạt động IFIA. Mỗi đại hội có một chủ đề cụ thể mà tất cả các bài phát biểu và tranh luận đều được định hướng.

Tin tức về Đại hội IFIA

Hội nghị chuyên đề quốc tế IFIA & WIPO 1992

Hội nghị chuyên đề quốc tế IFIA & WIPO 1994

Hội nghị chuyên đề quốc tế IFIA & WIPO 2000

Hội nghị chuyên đề quốc tế IFIA & WIPO 1998

Hội nghị chuyên đề quốc tế IFIA & WIPO 2002

Hội nghị chuyên đề quốc tế IFIA & WIPO 1988