THÀNH VIÊN THU THẬP IFIA

Các thành viên hợp tác bao gồm các Triển lãm Sáng chế Quốc tế được tổ chức hàng năm dưới sự bảo trợ của IFIA. Họ không có quyền bỏ phiếu.

Tóm tắt quyền:

Phát biểu tại Đại hội đồng

Nâng cấp thành thành viên đầy đủ khi đạt đến giai đoạn hoạt động

Các dịch vụ và ưu đãi của IFIA khi đăng ký sự kiện, v.v.

Kiểm định chất lượng (chứng nhận thành viên IFIA).

Phối hợp trách nhiệm của thành viên

Các thành viên hợp tác có trách nhiệm thực hiện các hoạt động sau đây để thúc đẩy các mục tiêu của IFIA:

1. Tham gia các sự kiện IFIA (ít nhất mỗi năm một lần)

2. Tham gia các cuộc họp của Đại hội đồng được tổ chức hai lần một năm (tham gia là tùy ý nhưng không có quyền biểu quyết)

3. Nộp báo cáo thường niên cho IFIA
Tôi. Số lượng thành viên tích cực của hiệp hội
ii. Số lượng các sự kiện quốc gia hoặc quốc tế được tổ chức như hội thảo giáo dục, triển lãm, hội thảo, hội nghị hoặc đại hội, v.v.
iii. Một báo cáo đầy đủ về các phát minh được thương mại hóa
iv. Đệ trình báo cáo cập nhật nhất về lãnh đạo thực thể
v. Nộp một báo cáo về sự tham gia vào Sự kiện IFIA
4. Thanh toán phí thành viên hàng năm đúng hạn

Trong trường hợp bất kỳ Thành viên hợp tác nào không hành động dựa trên các tiêu chí nêu trên, chủ tịch sẽ trình bày báo cáo về sự thiếu hoạt động của họ với Ban chấp hành, tư cách thành viên của họ sẽ bị đình chỉ và tư cách thành viên của họ sẽ được quyết định trong Đại hội đồng tiếp theo gặp gỡ.