Thành viên ban chấp hành IFIA

IFIA Các thành viên Ban chấp hành bao gồm tới một phần ba số thành viên IFIA đầy đủ được bầu bởi Đại hội đồng trong hai năm. Họ đảm bảo rằng các quyết định của Đại hội đồng được thực hiện trong các phương tiện của IFIA, chịu trách nhiệm cho hoạt động của hơn nữa ủy ban và các nhóm làm việc của IFIA, và kiểm tra các đơn đăng ký làm thành viên cho các cấp thành viên khác nhau. Các thành viên Ban chấp hành họp hai lần một năm và làm việc tự nguyện.

Theo các đạo luật IFIA và sự chấp thuận của các thành viên Ban chấp hành IFIA, các ứng cử viên của Ủy ban điều hành dự kiến ​​sẽ gửi yêu cầu của họ tới Ban thư ký IFIA trong một lá thư chính thức có chữ ký của người đứng đầu hiệp hội đã trả phí thành viên. Những người không tham dự hai cuộc họp IFIA cuối cùng không đủ điều kiện để nộp đơn xin ứng cử vào Ban chấp hành. Các thành viên được bầu làm việc tự nguyện.

Hơn nữa, họ phải đáp ứng các tiêu chí sau:

1. Sẵn sàng và khả năng chi trả thời gian và nguồn lực cần thiết cho công việc của IFIA

2. Có kiến ​​thức và năng lực đóng góp cho sứ mệnh và chiến lược của IFIA

3. Có đủ kinh nghiệm và kiến ​​thức về các hoạt động của IFIA

4. Tham gia mạnh mẽ vào các hoạt động và cuộc họp của IFIA

5. Trở thành thành viên của IFIA trong ít nhất 2 năm