IFIA PICTURE GALLERY

IFIA Picture Gallery bao gồm vô số hình ảnh được lấy từ các sự kiện quốc tế khác nhau

Slider

Thư viện ảnh IFIA

Thư viện ảnh IFIA bao gồm vô số hình ảnh được chụp từ các triển lãm quốc tế khác nhau, các cuộc họp của IFIA và các diễn đàn quốc tế để minh họa những điểm nổi bật của các hoạt động IFIA. Hơn nữa, các hình ảnh liên quan đến sự tham gia của Chủ tịch IFIA trong các sự kiện và cuộc họp khác nhau được bao gồm.

Các hình ảnh được phân loại theo các sự kiện cụ thể và một mô tả ngắn được cung cấp cho mỗi người trong số họ để cung cấp một cái nhìn ngắn về sự kiện cho những người không có cơ hội tham dự.

Tải thêm
Dịch "