Đại hội đồng IFIA

Đại hội đồng thường kỳ của IFIA được tổ chức hai năm một lần vào bất kỳ thời điểm nào do Đại hội đồng hoặc Ủy ban điều hành quyết định để đưa ra quyết định về các vấn đề quan trọng đối với IFIA như bầu Chủ tịch cũng như các thành viên Ủy ban điều hành, xác định chính sách chung và chiến lược chương trình cho IFIA , xác định chính sách đăng ký hàng năm, sửa đổi Quy chế, khai trừ thành viên và phê chuẩn các tiêu chí do Ban thư ký đề xuất để bầu Chủ tịch và thành viên Ban chấp hành

Các cuộc họp của Đại hội đồng bất thường được tổ chức khi Tổng thống thấy cần thiết hoặc được yêu cầu bằng văn bản cho Ban thư ký bởi ít nhất một phần năm số thành viên chính thức. Các thành viên Ban chấp hành có thể đệ trình báo cáo lên Tổng thống đề xuất sự cần thiết của một cuộc họp bất thường. Giấy triệu tập sẽ bao gồm một chương trình nghị sự sơ bộ và các đại biểu có thể trong vòng một tháng sẽ thêm các mục khác vào chương trình nghị sự.

Tất cả các thành viên có thể tham gia vào các cuộc thảo luận nhưng chỉ thành viên đầy đủ mới có quyền bỏ phiếu. Mỗi thành viên đầy đủ có một phiếu bầu. Một phái đoàn vắng mặt cũng có thể gửi phiếu bầu của mình bằng proxy cho một hoặc nhiều mục trong Chương trình nghị sự cho Ban thư ký.

Sau các báo cáo về các cuộc họp của Đại hội đồng trong khoảng thời gian từ 2008 đến 2014 được trình bày:

Báo cáo các cuộc họp Đại hội đồng

Đại hội đồng IFIA: Phiên họp thứ ba mươi lăm

Đại hội đồng IFIA: Phiên họp thứ ba mươi bốn

Đại hội đồng IFIA: Phiên họp thứ ba mươi ba

Đại hội đồng IFIA: Phiên họp thứ ba mươi tại Nuremberg

Đại hội đồng IFIA: Phiên thứ ba mươi hai

Đại hội đồng IFIA: Phiên họp thứ ba mươi mốt